PÁLYÁZATAINK

A kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése óvodánkba


Az intézmény nevelő-oktató munkájának fő jellemzői

Óvodánk 1984. szeptember 1-e óta a Benedek Elek Pedagógiai Főiskola II. sz. Gyakorló Óvodájaként működött. 2003 májusától a Nyugat-magyarországi Egyetem fenntartásában működő, szakmai önállósággal rendelkező közoktatási intézmény.

Óvodánkban 130 gyermek elhelyezésére van lehetőség, ebből 40 részesül német nyelvű nemzetiségi nevelésben, 24 pedig játékos formában ismerkedik az angol nyelvvel. Az intézményt sokszínűség, a régi értékek megőrzése mellett rugalmas, folyamatosan fejlődő óvodai élet jellemzi.

Nevelési feladatainkat hat csoportban, ötféle választott életmódszervezés keretében valósítjuk meg. Egy kivételével (Lépésről – lépésre óvodai nevelési program) valamennyi gyakorlati kipróbálásában, megvalósításában, a tapasztalatok visszacsatolásában óvodapedagógusaink személyesen vettek részt. 2004-ben megtörtént az óvodai helyi nevelési programok felülvizsgálata és az intézmények minőségirányítási programjának a kidolgozása. Ebben a folyamatban egyre inkább érvényesülnie kellett a dokumentumok egymásra épülésének.

Az időközben felmerülő problémák megoldása, az új ötletek bevezetése, megújulás - a gyakorlati képzésnek köszönhetően – folyamatos. 2005-ben, a felülvizsgálatot követően, óvodánk a helyi nevelési program módosításán, korrekcióján dolgozik.


Az infrastruktúra helyzete, jellemzői:

Az óvodaépület és játszóudvar állagásának megóvása évről évre nehezebb. Kevés pénzből az EU-s normáknak megfelelni, fejleszteni nem tudtunk. Szülői támogatással és szakképzési hozzájárulással próbáltuk a legszükségesebb javításokat, beszerzéseket realizálni. Nyílászáróink régiek, fűtésrendszerünk folyamatos javításra szorult.

A tornaterem megépítése régi vágyunk. A testnevelés, a mozgásos játékok nehezen valósíthatók meg a szűkös, túlzsúfolt csoportszobákban.

Hiányoznak a felnőtteket (alkalmazotti közösséget, hallgatókat, szülőket) kiszolgáló szociális helyiségek, valamint közösségi terek A melegítő konyha berendezése elhasználódott.

Fenntartónk még 2007-ben a NYDOP-2007-5.3.1 keretében sikeresen pályázott infrastrukturális fejlesztésre. Az óvoda teljes körű felújítását és a szükséges bővítéseket céloztuk meg. 150 mill. Ft támogatást nyertünk A 2008/2009-es tanév a várakozás éve volt. Felkészültünk az építkezéssel járó kellemes/kellemetlen körülményekre. Folyamatosan tájékoztattuk a szülőket, tervezni is csak az építkezés függvényében mertünk. Sajnos a beruházás még mindig nem valósult meg.

A nyugodt óvodai élet, és a munkák gördülékennyé tétele érdekében elköltöztünk. Jelenleg a Fülesi utca 1. sz. alatt, a volt Idegen Nyelvi Központ épületében vagyunk, ott várjuk ki hogy dolgaink jó irányba forduljanak.


A kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetésének körülményei

Intézményünkben a kompetencia alapú óvodai nevelés szorosan kapcsolódik pályázati tevékenységünkkel. A NYDOP-2007-5.3.1 nyertes pályázói számára írták ki a TÁMOP-3.1.4/08/2 pályázatot, ami a szakmai fejlesztésre irányult.

Bár a megújulás, szakmai fejlődés nálunk folyamatos, mégis felkészületlenül ért bennünket az a tény, hogy a 2009/2010-es tanévben már be kell vezetnünk az új programcsomagot, módosítanunk kell nevelési programunkat, 120 órás továbbképzést kell teljesíteni 5 kolléganőnek.

Korábban úgy terveztük, hogy ebben a nevelési évben a legfontosabb feladatunk az új épület birtokba vétele, az óvodai élet új körülményeinek megismerése, alkalmazkodás, egymás munkájának megsegítése lesz.. Nyugalmat, biztonságos környezetet szerettünk volna biztosítani a gyermekeknek. Úgy gondoltuk, majd a szép új óvodaépületben lehetőségünk lesz minden új dolog kipróbálására. Az új épület, a felnőttek és gyermekek számára megálmodott modern körülmény közt kiteljesedhet jobban nevelőmunkánk.

Az élet azonban tartogat mindig meglepetéseket. Így történt, hogy egyik pályázat „lekörözte” a másikat. Míg az épület munkálatai még meg sem kezdődtek, addig a pedagógusoknak már el kell kezdeni egy más szellemiségű óvodai nevelés bevezetését. Ez nemcsak sok-sok dokumentációval jár, hanem a továbbképzések miatti hiányzásokkal is. Gyakorlatilag az egész óvodának részt kell vennie ebben a projektben, mert intézményszíntű összefogás nélkül

-beleértve pedagógust, dajkát – nem lehet sikeres annak bevezetése.


Az óvodavezetés feladatai

Nekem, mint óvodavezetőnek széleskörű a feladatom. Tapasztalataim szerint, akkor végezzük jól a munkánkat, akkor érezzük magunkénak a feladatot, ha minél jobban megismerjük azt, és a hétköznapi kipróbálás során érezzük annak pozitív hatását.

Nálunk a gyakorlati képzés miatt sajátosak a körülmények. Hétköznapjainkat a hallgatók módszertani és gyakorlati felkészítése tölti ki. A tervezés/megvalósítás/értékelés óriási energiát igényel. A felsőoktatás megreformálásával egyre nagyobb súly nehezedik a gyakorlatvezető óvónők vállára. Sok az újfajta, modern törekvés. A kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése felelősséggel jár a hallgatók felé is, hiszen ha gyakorlatvezető óvónő nem tudja azt hitelesen közvetíteni, akkor nem érzi magáénak a hallgató sem.

 

Ennek függvényében az alábbi ütemtervet készítettem

 

Motiváció

Kiválasztás

Személyi és tárgyi feltételek megteremtése

Kommunikációs csatornák kiépítése

Ismerkedés,hospitálás, anyaggyűjtés

Tervezés, dokumentáció, gyakorlati kipróbálás


1. Motiváció

Már a pályázat összeállításánál nehézségekbe ütköztünk. Adott egy kollektíva, 13 kiváló pedagógussal, akik külön-külön az óvodai nevelés más területein jeleskednek. Szívesen vesznek részt konferenciákon, rövidebb továbbképzéseken, de jelenleg nem tartják alkalmasnak a helyzetet, hogy újabb 120 órás továbbképzést teljesítsenek.(ezt már mindenki teljesítette, többen szakvizsgáztak már) Akadt, aki személyes okokból nem tudta vállalni a többletfeladatot.. Aki pedig agilis, tanulna, annak a csoport programjába nehezen illeszthető be az új program,különböző objektív okok miatt. Az a két csoport, aminek nevelési programja a leginkább megfelelő az új program bevezetésére, jeles, szilárd alapú életmódszervezés szerint dolgozik. Az óvónőket meg kellett győznöm arról, hogy a régit nem kell sutba dobni, csak abba be kell illeszteni valami új,korszerű nevelői technikát.


2. Kiválasztás

A kiválasztás nem volt nehéz. A három nyelvi csoport eleve kiesett. A Napsugár csoport pedagógusai más továbbképzés miatt nem tudták vállalni.

A választás a Rozmaring és a Százszorszép csoportokra esett. Ezekben a csoportokban tapasztalt, az újításokra fogékony kollégák dolgoznak, és ezekbe a programokba láttam leginkább a megvalósítás lehetőségét, a régi és új összeillesztését. Fontos tényező volt még, hogy a kolléganők közül ki tud majd igazi mentorszerepet vállalni és a jó gyakorlatot bemutatni.

Százszorszép cs.

Óvodai nevelés, játékkal, mesével: A jó szokások megalapozása játékkal, mesével valósul meg. Mindennap elhangzó mese- és játéktartalmú együttlét keretein belül valósul meg a társas és érzelmi képességek ápolása és fejlesztése.

Rozmaring cs.:

Az óvodai életmódszervezés a kreatív személyiségfejlesztés célkitűzésével

Sokoldalú tapasztalathoz juttatással fejlesztik az egyéni képességegeket. Hangsúlyos a tolerancia, másság elfogadás,a népi kultúra megőrzése és a hagyomány ápolás.

Az érzelmi és erkölcsi nevelés fontos szerepet kap mindkettőben, a játék és a magyar népmese erősségük. A másság elfogadásával nyitottak az integrációra. Sokféle napi tevékenység, kreativitás jellemzi őket.


3.Személyi és tárgyi feltételek megteremtése

A kiválasztást követően végig kellett gondolnom, kik fogják helyettesíteni a hiányzó kolléganőket. Itt már érezhető volt az összetartás, ami jellemző kollektívánkra. Szerencsére a pályázat pénzügyi tervezése anyagi támogatást nyújt az átfogó intézményfejlesztésre, a túlmunka díjazásárára.

A témák feldolgozása költséges eszközigényű, bár a pályázat ezt is fedezi.

Elkezdtük tehát a témákhoz a szükséges eszközöket hozzárendelni, folyamatosan szerezzük be azokat. Szaktanácsadónk és a pályázati kollégák segítségével kézbe vehettük a tématerveket, vázlatokat.


4. Kommunikációs csatornák kiépítése

A kezdetekben fontos a megfelelő kommunikáció.

A programban résztvevő kolléganőkkel napi szinte megbeszéljük a feladatokat, problémákat. A szerdai óvodai megbeszélések a heti témákat dolgozza fel. A folyamat tanácsadó által havi megsegítést kapunk. A nevelőtestületi értekezleteken pedig a mindenkit érintő szakmai kérdéseket érintjük. Így teljes a szakmai konzultáció.

A külső környezet tájékoztatása is fontos. A projektindításról a szülők a tájékoztató tábláról értesültek,a tanévnyitó szülői értekezleten beszéltünk róla.A fenntartó az egyetemi újságból kapja a híreket.

A honlapunkon a témának külön oldalt nyitottunk, ahol az érdeklődők mindent megtudhatnak témáról. A helyi innovációkat is itt publikáljuk.


5. Ismerkedés, hospitálás, anyaggyűjtés

Mielőtt a tényleges munkában elmélyedünk fontosnak tartottam olyan intézményekkel felvenni a kapcsolatot, akik már bevezették óvodájukban a programcsomagot.

Meglátogattuk a Győri Márvány Óvodát, ahol praktikus tanácsokkal láttak e minket. A látottak alapján megállapítottuk, hogy semmi különlegeset nem kell csinálnunk, amit eddig nem ismertünk volna, csak másképp kel szervezni munkaformákat. Elgondolkodtató volt azonban, hogy a program a csoportos foglalkozást és a több óvónős modellt igényli.

Az anyaggyűjtés, tájékozódás a mai internetes világban könnyű, ámbár időigényes. Ennek ellenére mindnyájan búvárkodunk a jó gyakorlatok után és egyre több ismerőst találunk, aki most kívánja bevezetni a programcsomagot.


6. Tervezés, dokumentáció, gyakorlati kipróbálás

Jelenleg ebben a stádiumban vagyunk A meglévő nevelési programhoz illesztettük a kompetenciás programot. A „Tűz”öleli át mindennapjainkat, már készül a” Víz” –es témakör is. Gondolkodásunkba beívódott az újfajta szemlélet. A differenciálással úgy vélem eddig sem volt gond, a korcsoportos tervezés igényel sok időt. A gyermekfejlődés nyomon követést most dolgozzuk át, hiszen jól működő saját rendszerünk volt eddig.

A gyakorlati kipróbálás során vegyes tapasztalatokat szereztünk. Egy színes, folyamatosan megújuló óvodai életbe nehéz új színt hozni. Ügyesen kell válogatnunk a témajavaslatok közt is. A vegyes csoport, az átfedési idő hiánya, a hallgatók gyakorlati feladatainak teljesítése mind-mind sajátos megvilágítást adnak a programcsomag bevezetéséhez.

 

Összegezve: Miért is jó ez nekünk?


A gyerekek számára

A gyerekek számára önfeledt, boldog gyermekkort jelent, amelyben kedvük szerint játszhatnak. Új mozgásteret kapnak térben és időben, zenében és festésben. Átélhetik a mesék, versek szárnyaló világát, átérezhetik a hagyományok üzenetét. Bábozhatnak, dramatizálhatnak, nap, mint nap. Változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, az őket körülvevő világról, a környezetről, a természet csodáiról. Játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől.


A szülők számára

A szülők biztosítékot kapnak arra vonatkozóan, hogy a program középpontjában a gyerekük áll, a nevelés fő eszköze a szabad játék.

Gyermekével megtanítják értékelni a másik gyerek másságát , olyan értékeket (hagyományőrzés, hagyományápolás, a magyar anyanyelv, népdal, mese- és mondavilág, tisztelet, szeretet, megbecsülés, elfogadás, a közösségben való együttélés) közvetít, amelyek örök érvényűek. A program alkalmazása eredményeként a gyermekük az iskolára alkalmas lesz. Figyelembe veszik a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait, olyan tudástartalmakat adnak át, amelyek megalapozzák az iskolai tanuláshoz szükséges kultúrtechnikákat.

Végezetül, de nem utolsó sorban az óvodával való együttműködésük szorosabbá válhat.


Az óvodapedagógusok számára

Lehetőséget ad az óvoda–iskola átmenet, az inkluzív pedagógia, a játék, az érzelem és az erkölcs új tartalmú megközelítésére; az iskolára való felkészítés, az iskolaérettség újraértelmezésére. A továbbképzések eredményeként, meglévő ismeretei bővülnek; saját kompetenciáit fejleszti, nevelőmunkája tervezettebb lesz.A programcsomag fejlesztésében való részvételre a program kipróbálása kapcsán; széles módszertani szabadságot élhet meg.

Lehetőség nyílik a megélt pedagógiai jellegű tapasztalatok kicserélésére más programcsomagot kipróbáló, tesztelő, alkalmazó intézményekkel.

A szakmai megújulás remélhetően előbb utóbb meghozza a szakmai elismerést. Aki meg tud újulni, elismerést kap, örömét leli munkájában, azt nem fenyegeti a kiégés szindrómájának veszélye.


A fenntartó számára

A fenntartó az általa fenntartott intézmény szakmai elismerésben részesült azáltal, hogy a pályázat nyertes intézményei, közé tartozik. Az óvoda pedagógusai ingyenes továbbképzéseken vehetnek részt.

Az általa elfogadott és támogatott óvodai helyi nevelési program a kompetencia alapú óvodai

neveléssel kiegészülhet és átalakulhat. A kipróbáláshoz az anyagi keret biztosított.

Az óvodát továbbra is a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség értékként kezelése jellemzi, s vélhetően nem fog csökkenni az óvodákba beiratkozni kívánó óvodáskorú gyermekek száma.

 

Végezetül :

Úgy gondolom a kísérletező, megújító törekvés a kezdeti nehézségek ellenére is meghozza a jelen körülmények közt elvárható eredményt, de igazán kiteljesedni, csak a 2010/11-es nevelési évtől fog. Ekkorra megújul a Helyi Nevelési Programunk és a többi csoport életében is jelen lesz a kompetencia elvű óvodai nevelés.

 

 

Felhasznált irodalom: Labáth Ferncné: Általános szakmai koncepció